• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Ataur Rahman Chowdhury

(Anisa’s mother’s house)
Muktijuddha sharani road
azampur, Uttara, Dhaka-1230