• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Azimus Sadekin Chowdhury

House – 28, Road – 07
Block- C Niketon Gulshan-1
Dhaka-1212