• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Chowdhury Talha Sami

House- 28, Road- 7, Block- C
Nikatan, Gulshan- 1, Dhaka- 1212