• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Khandakar Fahim Uddin Ahmed

Apartment- H1/B, House- 14, Block- B
Bashundhara R/A, Dhaka- 1212
E-mail: fahim_mbl@yahoo.com