• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Abu Ahmed Fazal Mukim

Life Member No.-715

Road- 32, House- 18/A, Flat- B/3
Dhanmindi, Dhaka
Phone: 02 8142617
E-mail: fmukim@yahoo.com