• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Abul Hasan Kashem

Life Member No. -695

House- 7/A, Road- 16, Block- B
Shahjalal upashahar, Sylhet
Phone: 02 8919720
E-mail: abulhasankashem@yahoo.com