• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Alimul Ahsan Chowdhury

Life Member No.-1251

43, Bashundhara
Rainagar, Rajbari, Sylhet- 3100
Phone: 0521 728581
E-mail: ahsan@alimindustriesltd.com