• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Anisur Rab Choudhury

Life Member No.-940

271/49 Jafarabad, Shankar
West dhanmondi, Dhaka
Phone: 02 9118562
E-mail: anisure@yahoo.com