• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Ihteshamus Samad Choudhury

Life Member No.-780

B/1/F/3, Kalyanpur housing estate
Mirpur, Dhaka