• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Kanak Kumar Purkayastha

Life Member No.-859

Maskaf, 3/2, Block- G, Lalmatia, Dhaka
Phone: 02 8100717
E-mail: purkayasthak@basicbanklimited.com