• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Krshnendu Deb Roy

Life Member No.-958

Hoda Vasi Chowdhury & Co.
7-9, Kawran bazar, Dhaka
Phone: 02 8121114
E-mail: kdroy333@gmail.com