• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. M. A. Kadir

Life Member No.-678

ADDRESS : 198/B, Khilgaon chowdhury para, Dhaka
E-mail: mkadir66@ymail.com