• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Mohammed Ahbabur Rahman Khan

Life Member No-1297

176, Baitunnur Jame Masjid(2nd floor)
Kathal bagan bazar, Kolabagan, Dhaka
E-mail: ahbab.khan82@gmail.com