• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mrs. Shahanara Begum

Life Member No.-1097

House- 22, Road- 104
Gulshan- 2, Dhaka- 1212
E-mail: adv.shahanara@gmail.com