• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mrs. Shamsun Nahar

Life Member No.-1087

Flat- C/3, House- 76/A, Road- 7/A
Dhanmondi, Dhaka- 1209
Phone: 02 9561401
E-mail: sabbirfaiz@yahoo.com