• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Chowdhury Tahmid Sanjil

House – 28, Road – 07
Block- C Niketon, Gulshan-1,
Dakha-1212