• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mohammed Mojibur Rahman Shahin

Flat- 9B/1, Tower- 5
Suvastu Nazar valley
Shahjadpur, Gulshan, Dhaka- 1212
E-mail: skol_1968@yahoo.com