• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Ezaz Ahmed Chowdhury

Life Member No-1278

Rainagar, Bashundhara- 64
Sylhet- 3100
Phone: 0821 714000
E-mail: ezazchowdhury@gmail.com