• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Kamal Parvez

Life Member No-1323

Nagar, Dhaka dakkhin, Gopalganj, Sylhet- 3100