• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Mohd. Abdus Salam (Salam Mahmud)

Life Member No.-808

BGIC Ltd. 42
Dilkusha, Motijheel B/A, Dhaka- 1000
Phone: 02 9563056-8
E-mail: salam.bgic@yahoo.com