• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Adv. Nasim Jahan Ruby

Life Member NO-1370

PRESENT ADDRESS :
31/2 B. K. Ganguli lane, Kayethtuli, Bongshal, Dhaka
E-mail: adv.kamal80@yahoo.com

PERMANANT ADDRESS :
Vill : Dhansiri 35 Shulogor, Post Office : Sunamgonj
Upazila : Sunamgonj, Dist. : Sunamgonj