• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr Ajmal Hossain

Life Member No.62

Kushiara service Ltd.
25/1, Shamoly, Dhaka-1207