• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Md. Shamsur Rahman

Life Member No.-674

ADDRESS :Flat- A/1, House- 3, Bijoi path
Shahjadlpur, Gulshan- 2, Dhaka
Phone: 02 8899979