• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mrs. Raisah Chowdhury

Life Member No.259

Borak garments
Gulshan-1, Dhaka-1212