• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Mr. Tajnur Rahman Chowdhury

Life Member No.343

House- 28, Road- 7, Block- C
Niketan, Gulshan- 1, Dhaka – 1212