• 02-55012240
  • jalalabaddh@gmail.com

Wazi Uddin Ahmed

House- 309, Block- D Shafayat sarani
Bashundhara R/A, Baridhara, Dhaka- 1229